Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden parkeren hebben betrekking op het gebruik van de Parking aan Zee parkeerfaciliteiten en de koop/bestelling van producten en/of diensten bij Parking aan Zee. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85742201.

1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementhouder:
Een Klant die zijn Motorvoertuig op grond van een parkeerovereenkomst (als hierna gedefinieerd) parkeert.
Abonnementhouder is zowel een Klant die een abonnementsfactuur zelf voldoet als ook een Klant die een abonnementskaart gebruikt en in dienst is van een bedrijf dat de abonnementsfactuur voor hem voldoet.

Afnemer:
Een persoon die, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in het kader van parkeren, producten en/of diensten van Parking aan Zee afneemt.

Klant:
Parkeerder, Abonnementhouder of Afnemer.

Kortparkeertarief:
Het bij de ingang van de Parkeerfaciliteit vermelde parkeertarief dat geldt per uur of een gedeelte daarvan c.q. per dag parkeren in de Parkeerfaciliteit.

Motorvoertuig:
Een personenauto of een motorfiets.

Parkeerbewijs:
Het door de Klant gekozen en/of door Parking aan Zee aangewezen middel – zoals, maar niet beperkt tot een parkeerticket, creditcard, abonnementskaart, SmartCard, QR-code, kenteken, mobiele applicatie – dat toegang geeft tot de Parkeerfaciliteit en aan de hand daarvan Parking aan Zee het tijdstip van in-en uitrijden van de Parkeerfaciliteit kan vaststellen.

Parkeerder:
Eigenaar, gebruiker, houder of inzittende van een Motorvoertuig dat zich in of op de Parkeerfaciliteit bevindt.

Parkeerfaciliteit:
Het parkeerterrein en, in voorkomende geval, bijbehorende terreinen en ruimten. De Parkeerfaciliteit omvat mede de daarin en/of daarop aanwezige apparatuur.

Parkeergeld:
Bedrag dat de Klant verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit.

PMS:
Een (parkeermanagement) systeem dat parkeerapparatuur in een Parkeerfaciliteit aanstuurt, bestaande uit een (centrale) computer met specifieke besturingssoftware, inclusief interfaces, voor aansturing van de parkeerapparatuur, en tevens een database waarin benodigde transactiegegevens kunnen worden opgeslagen.

Parking aan Zee:
Parking aan Zee BV
Kennemerboulevard 250
1976 EG  IJmuiden

Parkeerovereenkomst:
Overeenkomst strekkende tot het gebruik van een Parkeerfaciliteit anders dan een eenmalig gebruik, die schriftelijk wordt aangegaan.

Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden Parkeren.

Website:

De website van Parking aan Zee BV (www.parking-aan-zee.nl).

2. Toepasselijkheid

2.1 Toegang tot de Parkeerfaciliteit is uitsluitend mogelijk onder toepassing van deze Voorwaarden.

2.2 De (eventuele) algemene voorwaarden van de Klant worden door Parking aan Zee uitdrukkelijk afgewezen.

2.3 Een eenmalige overeenkomst komt o.a. tot stand door het inrijden in een Parkeerfaciliteit. Het feit dat de Klant zich op het tot de Parkeerfaciliteit behorende terrein bevindt of heeft bevonden of via het PMS als ingereden is geregistreerd is voldoende voor het vaststellen van gebruik.

2.4 De beheerder(s) en eigenaar(s) van de Parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/zijn als Parking aan Zee, kunnen tevens de in deze Voorwaarden genoemde artikelen inroepen jegens de Klant. Dit beding is onherroepelijk.

 

3. Prestatie Parking aan Zee

De prestatie waartoe Parking aan Zee zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige onbewaakte parkeerplaats aan de Klant in de Parkeerfaciliteit, mits er voldoende plaats beschikbaar is.

 

4. Toegang parkeerfaciliteit

4.1 Een Parkeerbewijs geeft, mits de Klant voldoet aan de overige bepalingen van deze Voorwaarden, recht op toegang tot de Parkeerfaciliteit en het daarin brengen en parkeren van één Motorvoertuig. Indien Parking aan Zee constateert dat een Klant op welke manier dan ook twee of meerdere Motorvoertuigen tegelijkertijd via één Parkeerbewijs parkeert, is Parking aan Zee gerechtigd de Klant de toegang tot de Parkeerfaciliteit onmiddellijk te ontzeggen. Parking aan Zee verschaft de Klant pas weer toegang tot de Parkeerfaciliteit na betaling van gederfde parkeerinkomsten op basis van het in de Parkeerfaciliteit geldende (kort)parkeertarief en een boeter ter hoogte van €100,-. Parking aan Zee bepaalt wanneer de Klant hernieuwd recht op toegang tot de Parkeerfaciliteit krijgt.

4.2 Toegang tot de Parkeerfaciliteit hebben uitsluitend Motorvoertuigen met een lengte van max. 4.80 meter, een breedte van max. 1.90 meter.

4.3 Geen toegang tot de Parkeerfaciliteit hebben Motorvoertuigen als bedoeld in artikel 4.2 indien deze een aanhangwagen van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, voortrekken. Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, is niet toegestaan.

4.4 de Klant mag een Motorvoertuig uitsluitend parkeren in de daarvoor bestemde vakken en met in achtneming van de door Parking aan Zee gegeven aanwijzingen, waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting. De Klant dient de in-en uitritten alsmede de rijstroken te allen tijde open en berijdbaar te houden. Parking aan Zee mag Motorvoertuigen die in strijd met het in dit artikel bepaalde zijn geparkeerd te allen tijde (laten) verwijderen en zo nodig buiten de Parkeerfaciliteit brengen. De kosten van verwijdering en zo nodig buiten de Parkeerfaciliteit brengen. De kosten van verwijdering, bestaande uit takel- en/of sleepkosten en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de eigenaar, gebruiker of houder van het Motorvoertuig in rekening gebracht.

4.5 Parking aan Zee is, wanneer dat naar haar oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een Klant en/of diens Motorvoertuig de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren. Dit geval zal zich in ieder geval voordoen indien Parking aan Zee weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het Motorvoertuig. Dit doet zich tevens voor in het geval Parking aan Zee van oordeel is dat het Motorvoertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen; dit in de meest ruime zin.

4.6 De Parkeerfaciliteit is 24/7 geopend en de openingstijden zijn bij de ingang van de Parkeerfaciliteit op een voor een ieder duidelijke wijze bekend gemaakt. Parking aan Zee is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen. Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van Parking aan Zee, niet mogelijk om een Motorvoertuig in of buiten de Parkeerfaciliteit te brengen.

 

5. Gebruikersvoorschriften

 

5.1 De Parkeerder en alle anderen die de Parkeerfaciliteit betreden, maken gebruik van de Parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de Parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.

5.2 Het is verboden om:
a. de Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van Motorvoertuigen;
b. in, op of bij de Parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c. op of aan de Parkeerfaciliteit reclame te maken, in welke vorm dan ook;
d. langer in het Motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende Motorvoertuig te parkeren. De Parkeerder dient de motor van het Motorvoertuig uit te zetten, de lichten te doven en Motorvoertuig af te sluiten voor het verlaten van de Parkeerfaciliteit;
e. in of op de Parkeerfaciliteit reparaties aan het Motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Parking aan Zee is verleend;
f. afval in, op of bij de Parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken;
g. als voetganger de hellingbanen, in- en uitritten voor Motorvoertuigen te gebruiken;
h. brandbare, explosieve, corrosieve, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen voor mens en milieu in de Parkeerfaciliteit te brengen; dit met uitzondering van motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig. Motorvoertuigen met een L.P.G.-installatie of een andere gasinstallatie mogen slechts in een daarvoor bestemd deel van de Parkeerfaciliteit worden geparkeerd indien de Parkeerfaciliteit daarop is uitgerust.

5.3 In de Parkeerfaciliteit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen en nadere regels van overeenkomstige toepassing. In de Parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur (stapvoets) en voetgangers hebben te allen tijde voorrang boven Motorvoertuigen.

5.4 Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Parking aan Zee mag een Motorvoertuig niet langer dan 28 dagen ononderbroken in/op de Parkeerfaciliteit geparkeerd zijn. Na afloop van deze termijn is de Klant naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van €25,- per dag voor elke dag na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van de Klant in/op de Parkeerfaciliteit aanwezig is, zonder dat voorafgaand ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is. Parking aan Zee heeft het recht daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

5.5 Het met een Motorvoertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit zonder gebruikmaking van een geldig, door Parking aan Zee geaccepteerd Parkeerbewijs is onder geen beding toegestaan.

5.6 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het Motorvoertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Klant direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan.

5.7 Indien Parking aan Zee een gebruik van de Parkeerfaciliteit in strijd met het bepaalde in artikel 5.5 of 5.6 van deze Voorwaarden constateert, is de Klant het door Parking aan Zee voor de betreffende Parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “maximaal dagtarief” zoals vermeld bij de inrit van de Parkeerfaciliteit verschuldigd, vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 300,00 (incl. BTW prijspeil 2024).

5.8 Parking aan Zee is vrij in artikel 5.7 genoemde bedrag aan aanvullende schadevergoeding jaarlijks te indexeren conform CPI.

 

6. Parkeergeld en Betaling

6.1 Voor het gebruik van de Parkeerfaciliteit is de Klant Parkeergeld verschuldigd.

6.2 Bemiddeling door derden bij de aankoop/verkrijging van een Parkeerbewijs is slechts mogelijk met instemming van Parking aan Zee. Parking aan Zee is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgaaf van reden, de verstrekking van parkeerbewijzen te weigeren of te staken indien van bemiddeling sprake is, waarbij de aansprakelijkheid van Parking aan Zee voor enige schade ter zake is uitgesloten.

Kort parkeren

6.3 Parking aan Zee berekent het Parkeergeld volgens de door Parking aan Zee vastgestelde tarieven, zoals deze bij de ingang van de Parkeerfaciliteit vermeld dan wel anderszins zijn gecommuniceerd. Parking aan Zee is vrij de Kortparkeertarieven zonder nadere aankondiging of kennisgeving aan te passen.

6.4 Indien het Parkeerbewijs geen van te voren overeengekomen geldigheidsduur en/of tarief heeft, berekent Parking aan Zee het parkeergeld aan de hand van het Parkeerbewijs volgens de door Parking aan Zee vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het Motorvoertuig van de Klant in de Parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend zijn.

6.5 Tenzij anders overeengekomen, geldt het bij de inrit van de Parkeerfaciliteit aangegeven maximale dagtarief voor 24 uur, mits de Parkeerder slechts eenmaal in- en uitrijdt binnen 24 uur.

6.6 Het Parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Parkeerder met zijn Motorvoertuig de Parkeerfaciliteit verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is.

6.7 Na het moment van betaling van het Parkeergeld in de Parkeerfaciliteit of na afloop van de geldigheidsduur van een vooraf betaalde reservering geeft het Parkeerbewijs de Klant gedurende een periode van vijftien minuten het recht en de gelegenheid om zijn Motorvoertuig buiten de Parkeerfaciliteit te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Klant zijn Motorvoertuig buiten de Parkeerfaciliteit heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is tegen het Kort parkeer tarief.

6.8 Indien de Klant het niet een is met de vaststelling van het Parkeergeld en enige daarop volgende afrekening, indien van toepassing, dient hij Parking aan Zee daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Wanneer de klacht terecht is, ter redelijke beoordeling van Parking aan Zee, zal Parking aan Zee het teveel afgeschreven bedrag verrekenen met de volgende afrekening of crediteren.

 

Abonnementen

6.9 Bij het aangaan van een Parkeerovereenkomst wordt aan de Abonnementhouder een Parkeerbewijs (Barcode kaart) verstrekt, waarmee de Abonnementhouder gebruik kan maken van de Parkeerfaciliteit. Bij verlies, diefstal of het in ongerede raken van het Parkeerbewijs (Barcode kaart) behorende bij een Parkeerovereenkomst is de Abonnementhouder verplicht hiervan melding te maken bij Parking aan Zee. Voor het verstrekken door Parking aan Zee van een nieuw Parkeerbewijs (Barcode kaart) is de Abonnementhouder een door Parking aan Zee te bepalen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met administratiekosten.

6.10 Een Parkeerovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 6 maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van acceptatie van de abonnementsaanvraag door Parking aan Zee. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij door Parking aan Zee en Abonnementhouder anders is overeengekomen. Zowel Abonnementhouder als Parking aan Zee zijn gerechtigd de Parkeerovereenkomst op te zeggen met inachtneming van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

6.11 Het inleveren van het Parkeerbewijs (Barcode kaart) behorende bij de Parkeerovereenkomst en/of het niet gebruiken van het Parkeerbewijs (Barcode kaart), houdt géén beëindiging van de Parkeerovereenkomst in.

6.12 Het Parkeerbewijs van Abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Parking aan Zee daartoe voorafgaan schriftelijke toestemming heeft verleend.

6.13 Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren betaalt een Abonnementhouder het Kortparkeertarief.

6.14 Indien een zakelijke Abonnementhouder een papieren factuur wenst, behoudt Parking aan Zee zich het recht voor de kosten hiervoor in rekening te breng.

6.15 Parking aan Zee is vrij, behoudens nadere schriftelijke afspraken hierover, tot het aanpassen van de Kortparkeer-en abonnementstarieven. Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is Abonnementhouder gerechtigd de Parkeerovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 2 weken nadat de tariefverhoging hem ter kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.

6.16 Betaling van het abonnement vindt, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken hierover, plaats middels automatische incasso. De Vergoeding voor het abonnement dient telkens uiterlijk vóór of op de eerste dag van het ingaan van het betreffend tijdvak te zijn voldaan. Dit tijdvak wordt geacht één maand te zijn. De vergoedingen voor de geparkeerde uren die vallen buiten de overeengekomen uren incasseert Parking aan Zee achteraf.

6.17 Indien het Parkeergeld op de vervaldatum niet is voldaan is Parking aan Zee gerechtigd het abonnement te blokkeren, waarmee de toe- en uitgang tot de Parkeerfaciliteit aan de Abonnementhouder wordt ontzegd, zulks onverminderd de overige rechten die voor Parking aan Zee uit de niet-betaling voortvloeien. Het deblokkeren van het abonnement kost €25,-.

6.18 Wijzigen van de Parkeerovereenkomst met Abonnementhouder, die noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de Abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de Parkeerovereenkomst met Parking aan Zee.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Tot de verplichting van Parking aan Zee behoort niet de bewaking van het Motorvoertuig. Parking aan Zee is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het Motorvoertuig en/of andere eigendommen van de Klant.

7.2 Parking aan Zee is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van de Klant, noch voor enig lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Parking aan Zee en/of het personeel aanwezig in de Parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van de Voorwaarden of de overeenkomst met de Klant is uitgesloten. Tevens dient de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van schade, schriftelijk aan Parking aan Zee te melden, zodat Parking aan Zee de schade kan onderzoeken binnen de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens.

7.3 Parking aan Zee is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Parking aan Zee onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer van Parking aan Zee kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

7.4 Parking aan Zee is niet aansprakelijk voor directe of indirecte materiele of immateriële schade die het gevolg is van storingen of fouten in de software van haar Website of het uitvallen of niet goed functioneren van haar Website.

7.5 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt aan de Parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties en dient te worden vergoed. Voor het vaststellen van de hoogte van de schade zal de factuur van de betreffende leverancier voor het herstellen van de schade als uitgangspunt worden genomen.

7.6 Het is de Klant c.q. Afnemer niet toegestaan een Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart door te verkopen aan een derde. Mocht Parking aan Zee blijken dat hiervan sprake is, dan behoudt Parking aan Zee zich het recht voor het betreffende Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart te blokkeren en geen nieuwe overeenkomst met Klant c.q. Afnemer aan te gaan. Bovendien zal de Klant c.q. Afnemer zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van Parking aan Zee om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn van €25,- voor elk uur dat een onbevoegde van het Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart gebruik maakt.

 

8. Niet-nakoming

8.1 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden op hem rusten, pleegt de Klant wanprestatie, zonder dat daartoe enige verder ingebrekestelling is vereist. Parking aan Zee is alsdan gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijk bericht te beëindigen en de Klant de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren. De Klant is gehouden om aan Parking aan Zee alle schade te vergoeden, door Parking aan Zee te lijden als gevolg van de in het voorgaande bedoelde fout, nalatigheid en/of enig ander in gebreke blijven, onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen die tot aan de beëindiging van de overeenkomst voor ieder van hen zouden zijn ontstaan of zullen ontstaan.

8.2 Indien Parking aan Zee genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Klant te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de Klant, is de Klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Parking aan Zee te vergoeden. Voor zover incassomaatregelen noodzakelijk zijn, volgt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen uit artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

8.3 De Klant en alle anderen die zich in de Parkeerfaciliteit bevinden dienen deze Voorwaarden en de door Parking aan Zee gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt op te volgen. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot het tijdelijk of permanent ontzeggen van toegang tot de Parkeerfaciliteit, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem of haar veroorzaakte schade.

8.4 Een Motorvoertuig dat 28 aaneengesloten dagen in de Parkeerfaciliteit geparkeerd heeft gestaan, zal als achtergelaten worden gekwalificeerd. Parking aan Zee is gerechtigd een achtergelaten Motorvoertuig zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de Klant te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Parking aan Zee), zowel binnen als buiten de Parkeerfaciliteit. Tevens is Parking aan Zee zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te laten vernietigen (naar keuze van Parking aan Zee) als de gehele dan openstaand schuld tussentijds niet is voldaan. Na verkoop van het Motorvoertuig, zal de Klant alleen van zijn schuld aan Parking aan Zee bevrijd zijn, als de opbrengst van het Motorvoertuig hoger is dan de schuld. Het eventuele saldo zal aan de Klant worden uitgekeerd.

 

9. Privacy

 

9.1 Parking aan Zee verwerkt in het kader van de dienstverlening aan de Klant persoonsgegevens. Parking aan Zee draagt er zorg voor dat zij de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

9.2 In de Parkeerfaciliteit, bij o.a. de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter ondersteuning van de dienstverlening vanuit de Parking aan Zee Control Room en ter bestrijding van diefstal, treintje rijden en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden uiterlijk na verloop van 4 weken gewist, tenzij Parking aan Zee die moet afstaan aan het bevoegd gezag.

9.3 Bij het in-/oprijden van de Parkeerfaciliteit kan – indien aangegeven – door Parking aan Zee gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/oprijden worden geregistreerd in het PMS en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd voor de vaststelling van de parkeerduur en de berekening van het verschuldigde Parkeergeld en ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) Parkeerbewijzen en van diefstal.

 

10. Overige bepalingen

10.1 Opladen van een elektrisch Motorvoertuig kan bij in een Parkeerfaciliteit aanwezige laadpunten op basis van beschikbaarheid; reserveren van een laadpunt is niet mogelijk. De Klant dient zelf over een laadpas te beschikken. Het betalen van de laadkosten vindt plaats bij de aanbieder van de laadpas. De Parkeerder dient ervoor zorg te dragen dat het Motorvoertuig over voldoende energie of alternatieve brandstof beschikt om de Parkeerfaciliteit te kunnen verlaten.

10.2 Afspraken met personeelsleden van Parking aan Zee binden deze laatste niet, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Parking aan Zee schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

10.3 Voor zover enig beding in de tussen Parking aan Zee en de Klant gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de Voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toeppassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

10.4 Parking aan Zee is gerechtigd de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om van de laatste versie van de Voorwaarden kennis te nemen. De Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, de Kamer van Koophandel of telefonisch op te vragen via de Klantenservice van Parking aan Zee.

10.5 Op iedere overeenkomst waarbij de Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.6 Parking aan Zee heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omgeschreven worden ingediend bij de Klantenservice van Parking aan Zee. Een klacht kan schriftelijk (brief, e-mail) worden ingediend. De Klant ontvangt na een bij Parking aan Zee ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat Parking aan Zee binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk op de klacht reageert. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de Klant een (schriftelijke) indicatie van de verwachte reactietijd.

10.7 Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, is sprake van een geschil. Het staat de Klant vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de betreffende Parkeerfaciliteit is gelegen.

10.8 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst en/of de Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

Parking aan Zee BV
Kennemerboulevard 250
1976 EG  IJmuiden